REKLAMACJA TOWARU

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


Wada fizyczna


Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową
Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową
Sprzedaży, jeżeli:


1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze
względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił
Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;


3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;


4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.


Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy
traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela,
osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej
działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na
sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego
jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według
instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.


Wada prawna


Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego
organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także
za istnienie prawa.


Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności.


Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do
gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest
zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o
wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy
Klientem jest konsument.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego
konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości
wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli
zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie
mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy
Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
Umowy Sprzedaży.

KONTAKT

T: 692 336 466

T: 604 542 816

 

 

 

 

Sklep jest w trybie podglądu

CZĘŚCI ZAMIENNE UNIA GRUDZIĄDZ | CZĘŚCI UNIA GRUDZIĄDZ | LEMIESZE UNIA GRUDZIĄDZ | UNIAGROUP

{nocache:fa58f64788b05e46d6cc4e3612f3aab5#0}
Sklep internetowy Shoper.pl